Användarhandledning v2t | Inovia AI

Manual

Steg för steg hur du går tillväga.

Detta är den del där diktaten rättas och ses över för att de ska stämma överens med det som läkaren sagt.

Genom att klicka på kugghjulet uppe i det högra hörnet kommer en flyout öppnas med de inställningar som finns tillgängliga. Dessa finns även tillgängliga inuti Editorn.

Välj önskade rubriker

Dessa inställningar berör startsidan och aktivitetslistan. Det är möjligt att välja vilka kolumner som ska finnas tillgängliga för användaren. Det finns ett visst antal kolumner tillgängliga.
De förändringar som görs här kommer återställas vid ut- och inlogg.

Lägg till

Genom att ställa markören i rutan kommer de tillgängliga alternativen visas upp. Lägg till kolumn genom att trycka på kolumnnamnet, exempel: delete. Delete kommer då finnas med som en kolumn i aktivitetslistan.

Ta bort

Ta bort en kolumn genom att trycka på krysset på den kolumn som ska tas bort. Den borttagna kolumnen kommer då tas bort från aktivitetslistan.

Inställningarna här berör Editorn. När ett diktat är öppnat och ska redigeras går det här styra vilken storlek texten ska visas i. Tillgängliga storlekar är liten, medium och stor.

Uppspelning

Är autostart aktiverat betyder det att ett diktat spelas direkt det öppnas. Samma gäller vid färdigställt diktat, nästa börja spelas direkt efteråt.
Är autostart avaktiverat kommer användaren aktivt behöva klicka på start knappen för att ljudfilen ska spelas. Detta styrs genom funktionen på bilden nedan.

Är stoppknappen aktiverad kommer det visas en stoppknapp på uppspelaren. Är knappen avaktiverad kommer stoppknappen försvinna och endast play, spola framåt och spola tillbaka. 

Är video aktiverat kommer ett videoklipp synas tillgänglig om det finns med i diktatet. Finns inget videoklipp kommer det endast visas en ljudfil. Detta styrs genom funktionen på bilden nedan.

Logga ut

Genom att klicka på Logga ut, kommer användaren loggas ut.

När programmet öppnas upp visas en aktivitetslista där alla diktat visas. Denna lista är oberoende av vilken avdelning diktaten tillhör.

I menyn till vänster visas bland annat de jobb som finns tillgängliga och som måste ses över. De är där listade på respektive avdelning och ett nummer visar hur många diktat på respektive avdelning det finns. Genom att trycka på exempelvis akuten kommer endast de tre diktaten att visas.

I aktivitetslistan finns det möjlighet att Öppna diktat, genom att göra det öppnas diktatet upp i Editorn.

Det är i Editorn som diktatet finns med möjlighet att se den transkriberade texten samt ICD kod på diagnos. Det är här diktatet redigeras och ses över innan det skickas vidare till journalsystem. Nedan följer en beskrivning för respektive delar i Editorn.

Spelaren och diktat

Uppspelaren med play-knapp, stopp-knapp, spola fram och tillbaka.

Spelaren har en automatisk play funktion, som går att styra i inställningarna. Diktatet kommer börja läsas upp direkt det öppnas.  Det är möjligt att pausa, spola fram och tillbaka, samt stoppa diktatet. Det finns också en tidsangivelse som visar längd på diktat, samt uppspelad tid.

När diktatet spelas upp finns det en karaokefunktion som gör det möjligt att följa diktatet.

Texten som följer nedanför är det transkriberade diktatet som doktorn dikterat. De rubriker som finns, exempelvis kontaktorsak, AT, lungor etc., är baserat på den journalmallen som är vald. Om rubriken finns tillgänglig skapas en rubrik första gången ordet sägs. Exempelvis om lungor finns som en rubrik i journalmallen kommer ett nytt stycke med rubriken lungor skapas när det sägs första gången.

Leta ord – Sökfält

Detta är ett sökfält där det är möjligt att söka efter specifika ord i diktatet. Ordet måste vara rättstavat och med rätt versala gemener. Om ordet finns kommer det synas i ett gult fält på uppspelningslinjen.

Arbeta med texten

Om texten inte helt stämmer överens med diktatet kan detta redigeras.

Det är möjligt att redigera texten hur som helst genom att ta bort och lägga till ord. Använd tangentbordet som vanligt. Om man vill skapa en ny rad utan att skapa nytt stycke trycker man shift+enter, då skapas en ny rad i samma avsnitt.

Genom att trycka enter var som helst i ett stycke skapas ett nytt avsnitt och det är möjligt att lägga till en ny rubrik av den valda journalmallen. Ovanför det nya avsnittet kommer det visas en ny rubrik. Genom en drop-down lista går det välja rubrik. Dessa rubriker kommer från vald journalmall.
Saknas rubrik, måste en ny journalmall väljas. Se avsnittet om journalmallar nedan.

Genom att ställa sig längst upp till vänster i en sektion och trycka backsteg är det möjligt att ta bort sektioner. Bilden nedan visar detta.

Alla ändringar kommer synas längst ner i diktatet, rött för borttaget och grönt för adderat.

Journalmallar

Journalmallarna styrs av avdelningen som diktatet avser. De rubriker som finns tillgängliga under respektive journalmall är baserade på de avsnitt som finns i journalsystemet. Rubrikerna måste stämma överens med de avsnitt som finns i journalsystemet, annars kommer inte diktatet kunna skickas vidare. Rätt journalmall bör komma med diktatet och ska stämma överens med avdelningen. Skulle journalmallen inte stämma överens finns det möjlighet att ändra den på höger sida i Editorn.

De tillgängliga mallarna är baserade på den avdelning som diktatet avser. Journalmallarna innehåller några rubriker och dessa varierar beroende på avdelning. En rubrik i en mall kan ex vara Lungor, det betyder att första gången läkaren säger ordet Lungor i diktatet kommer en ny sektion med rubriken lungor bildas. Resterade tillfällen som ordet lungor sägs kommer endast visas i vanlig text. Samma gäller för övriga rubriker.

Information

Patientnamn och personnummer kommer med diktatet. Detta går inte att ändra i efterhand.

ICD kod

ICD kod är benämningen för medicinska diagnoser och behandlingar.

Under rubriken Diagnos i diktatet sägs den diagnos som patienten har och den kommer visas upp under ICD kod på höger sida i Editorn. Ifall koden inte skulle stämma eller inte sägas i diktatet finns ett sökfält där det är möjligt att söka upp rätt diagnos. Det är möjligt att skriva både text och koder.

Det är möjligt att lägga till diagnoser genom att söka efter dem och sedan trycka på (+). Det är också möjligt att ta bort diagnoser genom att trycka på papperskorgen.

Skicka / Spara / Avbryt

Skicka till Co-Worker betyder att diktatet är färdigredigerat och skickas vidare till journalsystemet. Det går inte ångra detta val.

Spara ändringar går att göra utan att de skickas vidare till journalsystemet. Det går att gå ut Editorn och det som är ändrat finns kvar.

Genom att trycka avbryt kommer inga ändringar sparas.

 

Spelaren har en automatisk play funktion, som går att styra i inställningarna. För att underlätta för användaren som arbetar med diktaten finns det också ett antal kortkommandon tillgängliga. Dessa följer i en tabell nedan.


Spela Upp                                                                     alt + p


Pausa                                                                              alt + p


Uppspelningshastighet (snabbare)                    shift + k


Uppspelningshastighet (långsammare)           shift + m


Höj volymen                                                                alt + j


Sänk volymen                                                             alt + n


Nytt sökord                                                                  enter


Ny rad                                                                            shift + enter


Hoppa ett ord framåt                                              alt + pil framåt


Hoppa bakåt                                                              alt + pil bakåt


Öka farten                                                                   shift + pil upp


Sänk farten                                                                 shift + pil ner

 

How to get started

we'd love to have your feedback on your experience so far

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.